1A1 1A8 ID üweýji Almaz CBN üweýji tigirleri

Gysga düşündiriş:

ID ýylmaýjy tigirler içki deşikleri üwemek we ýalpyldatmak üçin.RZ Resin Bond Almaz CBN ID üweýji tigirleri, ID üweýişde mukdarda üwemek üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Çalt üwemek.

2. Galyň göwher gatlagy uzyn tigirli ömri uzaldýar.

3. atylylygy çalt azaltmak.

Arza

Turba, turba, rulon, galyp we ölmek üçin ID üwemek.

surat2

1A1 1A8 1A8W ID üweýji tigirler

D

T

d

L

H

X

20

10-50

3/6

45-100

SORAGY TOYZ ÜÇIN

3-8

25

10-50

3/6

45-100

3-8

30

10-50

3/6

45-100

3-8

35

10-50

3/6

45-100

10-25

38

10-50

3/6

45-100

10-25

45

10-50

3/6

45-100

10-25

50

10-50

3/6

45-100

10-25

60

10-50

3/6

45-100

10-25

75

10-50

3/6

45-100

10-25

90

10-50

3/6

45-100

10-25

100

10-50

3/6

45-100

10-25

125

10-50

3/6

45-100

10-25

150

10-50

3/6

45-100

10-25

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: