6A2 11A2 jam görnüşli Resin Bond göwher, CBN üweýji tigirleri

Gysga düşündiriş:

6A2 11A2 jam şekilli ýylmaýjy tigirler, ähliumumy gural ýylmaýjylary, Periferiýa ýylmaýjy, şeýle hem awtomatiki arra, kesiji we gural ýylmaýjy enjamlar üçin niýetlenendir.Adatça gurallary üwemek, üweýji we ýerüsti üwemek üçin bolýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Uly aragatnaşyk ýerleri.

2. Erkin el bilen işlemek.

3. Pyçak pyçaklarynyň ujuny iki gapdala üwemek aňsat.

4. coolokary sowadyş tizligi we ýylylygyň çalt ýaýramagy.

5. Easyeňil geýinmek.

Arza

1. Agaçdan ýasalan planlaýjy pyçaklar, pyçaklar, 6A2 göwher CBN tigirleri üçin tegelek pyçak üwürmek.

2. Agaçdan işlemek üçin tekiz üstü ýylmaýjy pyçaklar, pyçaklar we gurallar 6A2 Diamon CBN tigirleri.

3. alhliumumy gural ýylmaýjy enjamlara, periferiýa ýylmaýjy we awtomatiki ýylmaýjy 6A2 göwher CBN tigirlerine goýmak we gural kesmek.

4. Awtomatiki ýerüsti ýylmaýjy tigirler 6A2 göwher CBN tigirleri.

5. Tegelek arra pyçaklary üçin 6A2 göwher CBN tigirleri.

Elýeterli ululyklar

6A2 1A2 2A2 11A2 6A9 Bowl CUP Almaz / CBN ýylmaýjy tigirler.

surat1
surat2
surat3
surat4

D

W

T

E

H

X

75

2-20

10-30

10

SORAGY TOYZ ÜÇIN

3-10

100

2-25

10-30

10

3-10

125

3-15

10-30

10

3-10

150

3-30

12-40

10

3-20

175

3-30

12-40

10

3-20

200

3-30

40

10

3-20

250

3-30

40

10

3-20

300

3-30

40

10

5-30

350

3-30

40

10

5-30

450

3-30

40

10

5-30

450

3-30

40

10

5-30

500

3-30

40

10

5-30

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: