1F1 14F1 Profil ýylmaýjy göwher CBN üweýji tigirleri

Gysga düşündiriş:

1F1 14F1 tegelek gyrasy bilen bolup, dürli önümlerdäki profilleri, çukurlary, ýerleri ýasamak üçin ulanylyp bilner, meselem, agaç galyndy pyçaklaryndaky profiller, sowuk pyçaklardaky dişler, daşdaky aýnalar, aýna, keramika we karbid / HSS gurallary.

1F1 14F1, tegelek gyrasy uzak wagtlap saklap bilýän, geýinmek wagtyny azaldyp bilýän super baglanyşyk ulanýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.Super rezin baglanyşygy.

2. highokary derejeli göwher / CBN üweýji tigirler.

3. Geýinmegiň az wagty.

4. Ajaýyp profil saklamak ukyby.

5. Gurallaryňyzda ýanmazlygy üpjün edip biljek ýokary sowadyş tizligi.

Arza

Agaç işläp bejermek üçin 1.14F1 CBN tigirleri - galyndy pyçaklar we sowuk arra pyçaklary.

2.1F1 14F1 Polat togalanýan wolfram karbid rolikli halkalar üçin göwher tigirler.

3.1F1 14F1 Keramika, daş we äýnek üçin göwher tigirler.

HSS guýma demir awtoulag bölegi üçin 4.1F1 14F1 CBN tigirleri.

Standart ölçegler

1. 1F1 14F1 tegelek gyrasy göwher / CBN üweýji tigir.

Arza:Profil üwemek, daşlaşdyrmak.

surat1

Elýeterli ululyklar

D

U

T&H

X

(mm)

Inç

(mm)

Inç "

50

3"

1 - 25.4

.04 - 1 "

3-8mm

75

3"

1 - 25.4

.04 - 1 "

SORAGY TOYZ ÜÇIN

3-8mm

100

4"

1 - 25.4

.04 - 1 "

3-10mm

150

6"

1 - 25.4

.04 - 1 "

3-12mm

175

7"

1 - 25.4

.04 - 1 "

3-12mm

200

8"

1 - 25.4

.04 - 1 "

3-16mm

250

10 "

5 - 50.8

.2 - 2 "

3-16mm

300

12 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

350

14 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

400

16 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

450

18 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

5-20mm

500

20 "

16 - 50.8

.6 - 2 "

5-20mm

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: