1A1 Merkezsiz ýylmaýjy göwher CBN tigirleri

Gysga düşündiriş:

Merkezsiz üwemek, gysga wagtyň içinde köp mukdarda üwemek üçin amatlydyr.Easyeňil gurnamak we üýtgetmek, bazar talaplaryna çeýe sazlanmagy kepillendirýär.RZ Merkezsiz ýylmaýjy göwher / CBN tigirleri, çylşyrymly umumy düşünjesi we ýokary öndürijilik derejesi bilen täsir galdyrýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Merkezsiz üwemek, gysga wagtyň içinde köp mukdarda üwemek üçin amatlydyr.Easyeňil gurnamak we üýtgetmek, bazar talaplaryna çeýe sazlanmagy kepillendirýär.RZ Merkezsiz ýylmaýjy göwher / CBN tigirleri, çylşyrymly umumy düşünjesi we ýokary öndürijilik derejesi bilen täsir galdyrýar.

surat1

Aýratynlyklary

1. Effokary täsirli.Uly mukdarda çalt üwürmek.

2. Yzygiderli ýokary takyk ölçegler.

3. Uzyn tigirli ömri.

4. Az tigir üýtgetmek wagty.

5. Gödekden awtomatiki gutarmak.

Arza

Volfram karbid çybyklary, polat çybyklar, keramiki çybyklar.

surat2

Almaz / CBN Merkezsiz üweýji tigirler

surat3
surat4

Elýeterli ululyklar

D (mm)

T (mm)

H (mm)

X (mm)

300

50-den 500-e çenli

SORAGY TOYZ ÜÇIN

5-15

400

50-den 500-e çenli

5-15

450

50-den 500-e çenli

5-15

500

50-den 500-e çenli

5-15

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: