Biz hakda

Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd.

Biz kim?

2014-nji ýylyň 19-njy awgustynda Çengjou şäheriniň Guançeng etraby, Çengdongnan ýoly, 37-nji jaý, 1-nji bölüm, 1-nji bölüm, 0601-nji kärhana döredildi.Bu kärhananyň ady Zhengzhou Ruizuan Diamond Tools Co., Ltd. Güýçli bäsdeşlik döwründe bu kompaniýa näbelli bir kiçi kompaniýadan birnäçe ýylyň içinde iki ýa-da üç platforma bolan kärhana öwrüldi.

2014-nji ýylda kompaniýanyň ilkinji halkara web sahypasy bardy, ol ähli adamlaryň umydyny artdyrdy we öňe gitmegini dowam etdirdi;Ondan soň, yzygiderli ýygnamak bilen, ahyrsoňy 2017-nji ýylda ikinji halkara web sahypasyna eýe boldy. Indiki ýylda çalt ösdi we bary-ýogy bir ýylda üçünji web sahypamyzy döretdi.Bu üç platforma, başdan başlap ösüşe çenli kompaniýamyzyň iki işine şaýat boldy, indi bolsa halkara garaşsyz stansiýamyzyň döredilmeginiň möhüm tapgyryna şaýat bolarlar.

1
23
4
3

Biz näme edýäris?

“Zhengzhou Ruizuan Diamond Tools Co., Ltd.” müşderilere üwemek, kesmek, öwürmek, üwemek, burawlamak we gaýtadan işlemek üçin gurallar bermäge borçlanýar.Oňa abraziw gurallar we tigirler, göwher / CBN tigirleri we gurallary, PCD / PCBN goýmalary we gurallary, wolfram karbid goýmalary we gurallary, HSS polat gurallary we kesijileri girýär.
Gurallarymyz dürli pudaklarda ulanylýar.Müşderilerimiz agaç işläp bejermek, metal işläp bejermek, Awtoulag, Daş, äýnek, daşlar, senagat keramika, nebit we gaz burawlaýyş we gurluşyk pudaklarynda oňat amaly tapýarlar.Bu pudaklarda önümlerimiz uzak ömür, ýokary netijelilik we birlik bahasy az işleýär.

展示 柜

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünär topary

Gaty tehnologiýa

Satuwdan soň gowy hyzmat

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hünär topary

Gaty tehnologiýa

Satuwdan soň gowy hyzmat

Üns beriň!Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz indi täze önüm dwigateli pyçaklaryny çykardy.Indi awtoulag pudagy gowy ösendir, içerde ýa-da daşary ýurtda bolsun, motor pyçaklary awtoulag pudagynda hereketlendirijiniň üwemeginiň aýrylmaz bölegidir.Bu hereketlendiriji pyçaklar üçin örän uly bazary döretdi we “Zhengzhou Ruizuan Diamond Tools Co., Ltd.” müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we bazar talaplaryna uýgunlaşmak üçin şeýle önümleri satuwa çykardy.Dwigatel pyçaklarynda PCD pyçaklary, PCBN pyçaklary, karbid pyçaklary we hormat barlary bar.Bu kompaniýa bazarda birinji hatar kompaniýa gurmagy maksat edinýär.Müşderi merkezi pelsepesine eýerýärler we müşderiniň kanagatlylygyny birinji ýerde goýmagy talap edýärler.Şonuň üçin müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen dükanlarymyzy gowulandyrmak üçin ýokary hilli önüm öndürmegi talap edýärler.Professional önümçilik işleýiş çözgüdi we önüm dizaýny bilen üpjün etmekden başga, gaplamak, daşamak üçin hünär tekliplerini hem berýäris.15 ýyllyk OEM, ODM, OBM hyzmat tejribesi size ýokary hilli hyzmatlary bermäge kömek edýär.

Özara ynamy gowulandyrmak üçin önümlerimize kepillik berýäris.Bir ýyl kepillik, aladalanman karar bermäge kömek edýär.Ulanyş prosesinde, haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, wagtynda çözmäge kömek etmek üçin tehniki goldaw berip bileris.

办公 3
办公 2
2

Toparymyz

Toparymyz dünýädäki müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamaga kömek edýän ýaş we ýokary bilimli.Olary goldaýan, tejribeli inersenerler güýçli goldaw berýär.Diňe önümlerimizden we satuw toparymyzdan kanagatlanmajakdygyňyza ynanýarys.

Ynamlar şertnamany aňsatlaşdyrýar.Ruizuan Zhengzhououda dur we siziň bilen şertnama baglaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!Siziň ynamyňyz, siziň üçin iň oňat önümleri öndürmek üçin güýçdir.