4A2 12A2 Gap şekilli göwher göwher CBN tigirleri

Gysga düşündiriş:

4A2 12A2 gap-gaç şekilli rezin zynjyr göwher / CBN tigirleri, uly tigir ulanyp bilmeýän kiçijik otaglarda gurallary ýiteltmek we üwemek üçin niýetlenendir.Agaçdan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, metaldan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, pyçak we pyçaklary ýitileşdirmekde gowy ýerine ýetirýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Kesgitli göwher tigirler.

2. Gural, arra, dişleri ýitileşdirmek üçin.

3. Topokarky ýylmaýjy we ýüzi üweýji.

4. Gödek we gutar.

Arza

1. Tegelek Saw pyçaklary üçin ýokarky we ýüzi üwemek.

2. universalhliumumy gural ýylmaýjy enjamlarda gural.

3. Agaçdan işlemek üçin ýerüsti üweýji pyçak pyçaklary.

surat1
surat2

Elýeterli ululyklar

1.4A2 12A2-20 ° Gap görnüşli göwher / CBN üweýji tigirler.

surat3

D

U / W.

T

E

K

J

H

X

75

2-20

10-20

8/10

*

*

SORAGY TOYZ ÜÇIN

2-8

100

2-20

10-20

8/10

*

*

2-10

125

2-20

10-25

8/10

*

*

2-10

150

2-20

10-25

8/10

*

*

2-10

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: