Önümler

 • Elektroplirlenen göwher CBN tigirleri we gurallary

  Elektroplirlenen göwher CBN tigirleri we gurallary

  1. Döküm demir zaýalanmak we üwemek üçin göwher gurallary

  2. Agaçdan ýasalan gurallary ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  3.Elektroplirlenen CBN tigirleri we awtoulag böleklerini üwemek üçin gurallar

  4. Bandsaw pyçaklaryny ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  5. Zynjyr dişlerini ýiteltmek üçin elektroplirlenen CBN tigirleri

  6.Elektroplirlenen göwher geýim tigirleri we rulonlary

  7.Elektroplirlenen göwher CBN ýiti daş

  8.Elektroplirlenen göwher pyçaklary gördi

  9. Profil üweýji daşlar üçin elektroplirlenen göwher tigirler

  10.Elektroplirlenen göwher CBN oturdylan nokady

 • Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

  Volfram karbidi (sementlenen karbid) gaty reňkli metal, göwher ýylmaýjy tigirler, ony üwemek üçin iň amatly saýlawdyr.Volfram karbidi gaty gaty bolany üçin, adatça HRC 60-dan 85-e çenli. Şonuň üçin adaty abraziw ýylmaýjy tigirler gowy üwürip bilmeýär.Göwher iň kyn abraziwdir.Düwürtükli göwher ýylmaýjy tigirler wolfram karbidini üweýär.Volfram karbid çig malyna (çybyk, tabak, taýak ýa-da disk), wolfram karbid gurallaryna ýa-da volfram karbid örtügine garamazdan, göwher üweýji tigirlerimiziň hemmesi çalt we ajaýyp gutaryp biler.

 • Resin Bond göwher CBN üweýji tigirleri

  Resin Bond göwher CBN üweýji tigirleri

  Resin Bond iň arzan baglanyşykdyr.Adaty abraziw tigirlerde we Superabrasives (Almaz we CBN) ýylmaýjy tigirlerde hem meşhurdyr.Rezin baglanyşygy abraziw maslahatlary çalt açyp biler, şonuň üçin ýokary çykdajy aýyrmak nyrhy bilen ýylmaýjy tigirini ýiti saklap biler.Bu öndürijilik sebäpli, kesmekde, gurallary üwemekde we ýiteltmekde, pyçak we pyçaklary üwemekde we başga-da köp gaty material üwemekde ulanylýar.

 • 1A1 1A8 ID üweýji Almaz CBN üweýji tigirleri

  1A1 1A8 ID üweýji Almaz CBN üweýji tigirleri

  ID ýylmaýjy tigirler içki deşikleri üwemek we ýalpyldatmak üçin.RZ Resin Bond Almaz CBN ID üweýji tigirleri, ID üweýişde mukdarda üwemek üçin amatlydyr.

 • 4A2 12A2 Gap şekilli göwher göwher CBN tigirleri

  4A2 12A2 Gap şekilli göwher göwher CBN tigirleri

  4A2 12A2 gap-gaç şekilli rezin zynjyr göwher / CBN tigirleri, uly tigir ulanyp bilmeýän kiçijik otaglarda gurallary ýiteltmek we üwemek üçin niýetlenendir.Agaçdan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, metaldan ýasalan gurallary ýitileşdirmekde, pyçak we pyçaklary ýitileşdirmekde gowy ýerine ýetirýär.

 • 1F1 14F1 Profil ýylmaýjy göwher CBN üweýji tigirleri

  1F1 14F1 Profil ýylmaýjy göwher CBN üweýji tigirleri

  1F1 14F1 tegelek gyrasy bilen bolup, dürli önümlerdäki profilleri, çukurlary, ýerleri ýasamak üçin ulanylyp bilner, meselem, agaç galyndy pyçaklaryndaky profiller, sowuk pyçaklardaky dişler, daşdaky aýnalar, aýna, keramika we karbid / HSS gurallary.

  1F1 14F1, tegelek gyrasy uzak wagtlap saklap bilýän, geýinmek wagtyny azaldyp bilýän super baglanyşyk ulanýar.

 • 11V9 12V9 alaw kubogy göwher CBN üweýji tigirleri

  11V9 12V9 alaw kubogy göwher CBN üweýji tigirleri

  11V9 we 12V9, kiçijik otaglarda işläp bilýän alawly kubok tigirleriniň ýiti gyrasy bar.Tekiz ýa-da käse tigirlerine ýetmek kyn bolan şol gurallar, arra we dişler üçin gyralary we dişleri üýşürmekde gowy ýerine ýetirýärler.

 • PCD / PCBN, MCD Almaz kesmek gurallary üçin witrirlenen keramiki göwher ýylmaýjy tigir

  PCD / PCBN, MCD Almaz kesmek gurallary üçin witrirlenen keramiki göwher ýylmaýjy tigir

  1. PCD, PCBN, MCD, Tebigy göwher gurallary üwemek üçin amatly

  2. 60mikrondan gödek göwherden 1 mikrona çenli göwher bar

  3. Çalt gödek üwemekden başlap, iň soňky ýerüsti pola çenli.

  4. Gurallaryňyza ajaýyp çydamlylygy saklamak üçin deňagramly boluň

 • Almaz CBN tigirlerini ýitileşdirýän metaldan işleýän gurallar

  Almaz CBN tigirlerini ýitileşdirýän metaldan işleýän gurallar

  Metal işlemek, degirmen, öwrüm, içgysgynç, buraw, ýüplük, kesmek we kesmek gurallaryna mätäç.Bu gurallar, adatça, ýokary tizlikli polatdan, gural polatdan, wolfram karbidinden, sintetik göwherden, tebigy göwherden, PCD we PCBN-den ýasalýar.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4