11V9 12V9 alaw kubogy göwher CBN üweýji tigirleri

Gysga düşündiriş:

11V9 we 12V9, kiçijik otaglarda işläp bilýän alawly kubok tigirleriniň ýiti gyrasy bar.Tekiz ýa-da käse tigirlerine ýetmek kyn bolan şol gurallar, arra we dişler üçin gyralary we dişleri üýşürmekde gowy ýerine ýetirýärler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Dar otaglarda ownuk ýerüsti üwürmek we ýiteltmek.

2. surfaceerüsti üwemek üçin şol bir wagtyň özünde arassalamak aňsat.

3. Kesgitli gyrasy saklamak ukyby.

4. atylylyk çalt ýaýraýar.

5. Geýinmek wagty az.

Arza

1.Kutting Tool Edge 11V9 göwher CBN tigirlerini üwemek we ýiteltmek.

2. faceerüsti üwemek we burç arassalamak 11V9 Almaz CBN tigirleri.

3.Tungsten karbid Tegelek Saw dişleri 12V9 15V9 göwher tigirleri üweýär.

4.Endmill 11V9 göwher tigirleri ýitileşdirýär.

5. Uniwersal gural ýylmaýjy 11V9 Gurallary ýiteltmek üçin göwher tigirler.

surat3
surat1
surat4

Elýeterli ululyklar

1.11V9 12V9, 12v2 Flare Cup Almaz / CBN ýylmaýjy tigirler.

surat6

D

U / W.

T

E

K

J

H

X

50

5-10

15-20

6-10

SORAGY TOYZ ÜÇIN

2-5

75

5-10

15-30

6-10

2-5

100

5-10

15-40

6-10

2-5

125

5-10

15-40

6-10

2-10

150

5-10

15-40

6-10

2-20

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: