WA A ALUMINUM OXIDE ÖÇÜRMEK

Gysga düşündiriş:

Ak alýumin oksidi üweýji tigirler, şeýle hem ak alýumina, ak korundum ýylmaýjy tigirler, WA üweýji tigirler diýilýär.Iň köp ýaýran ýylmaýjy tigirlerdir.

Ak alýumin oksidi, 99% -den gowrak arassa alýumini öz içine alýan alýumin oksidiniň ýokary derejede arassalanan görnüşidir.Bu abraziwiň ýokary arassalygy diňe bir häsiýetli ak reňk bermek bilen çäklenmän, ýokary öndürijiligiň özboluşly aýratynlygy bilen hem karz berýär.Bu abraziwiň gatylygy, goňur alýumin oksidine (1700 - 2000 kg / mm düwme) 2 meňzeýär.Bu ak abraziw, gaty çalt we salkyn kesmek we üweýiş aýratynlyklaryna eýedir, esasanam dürli takyklyk üweýiş amallarynda gaty ýa-da ýokary tizlikli polat üwemek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Ykdysadyýet.Ak alýumin oksidi iň arzan abraziw serişdesidir.

2. Çalt üwemek.

3. Sowuk üwürmek.Gurallaryňyzyň gyrasynda iň az ýanmak.

4. Uzyn tigir ömri.

Arza

Bu ak abraziw, gaty çalt we salkyn kesmek we üweýiş aýratynlyklaryna eýedir, esasanam dürli takyklyk üweýiş amallarynda gaty ýa-da ýokary tizlikli polat üwemek üçin amatly.

Programma1-1

Faceerüsti üweýji, silindr görnüşli üweýji, dişli üweýji we sapak üwemekde gowy ýerine ýetirýär.

Programma2-1
programma3

Spesifikasiýa

规格 表

Gurluşlar

ak korund-tigirli gurluş

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: Uly sargytlar üçin bölekleýin töleg hem kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER