Resin Bond göwher CBN üweýji tigirleri

Gysga düşündiriş:

Resin Bond iň arzan baglanyşykdyr.Adaty abraziw tigirlerde we Superabrasives (Almaz we CBN) ýylmaýjy tigirlerde hem meşhurdyr.Rezin baglanyşygy abraziw maslahatlary çalt açyp biler, şonuň üçin ýokary çykdajy aýyrmak nyrhy bilen ýylmaýjy tigirini ýiti saklap biler.Bu öndürijilik sebäpli, kesmekde, gurallary üwemekde we ýiteltmekde, pyçak we pyçaklary üwemekde we başga-da köp gaty material üwemekde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Resin Bond iň arzan baglanyşykdyr.Adaty abraziw tigirlerde we Superabrasives (Almaz we CBN) ýylmaýjy tigirlerde hem meşhurdyr.Rezin baglanyşygy abraziw maslahatlary çalt açyp biler, şonuň üçin ýokary çykdajy aýyrmak nyrhy bilen ýylmaýjy tigirini ýiti saklap biler.Bu öndürijilik sebäpli, kesmekde, gurallary üwemekde we ýiteltmekde, pyçak we pyçaklary üwemekde we başga-da köp gaty material üwemekde ulanylýar.

Resin Bond, adaty abraziw tigirlerde we Superabrasives (Almaz we CBN) ýylmaýjy tigirlerde iň köp ýaýran baglanyşykdyr.Resin baglanyşygy abraziw maslahatlary çalt açyp biler.Gural ýasamak, täzeden enjamlaşdyrmak we gural otaglaryny gaýtadan işlemek üçin, şeýle hem äýnekleri, daşlary, kremnini we başga-da köp metal däl materiallary üwemek we ýuwmak üçin çygly ýa-da gury görnüşde ulanylýar.

Aýratynlyklary Öwürmek usuly Senagat
Ykdysadyýet - iň arzan obligasiýa OD üweýji Gurallary üwemek we ýiteltmek
Effokary netijelilik Faceerüsti üwemek Agaç işläp bejermek gurallary
Stockokary paýnamany aýyrmak Profil üwemek Nebit we gaz guraly
Gowy çydamlylyk Şahsyýeti üwemek Pyçak we pyçaklar
Gowy şekili saklamak ukyby Kesmek Galyp we öl

Abraziw serişdeleri

Adatça, Almaz we CBN “Super abraziwler” ýa-da “Superhard materiallary” diýilýär.
Elbetde, bu abravisler bilen öndürilen tigirlere “Almaz” ýa-da “CBN ýylmaýjy tigirler” diýilýär.

Göwher

rezin-tigirli-1
Umuman almaz, reňkli materiallary üwemek üçin ulanylýar
• Sementlenen karbid

(Volfram karbidi)

• Aýna
• Keramika
• Süýümli aýna
• Plastmassa
• Daş
• Abraziw serişdeleri
• Elektron komponentler we materiallar

CBN

rezin-tigirli-2
CBN gara materiallary üwemek üçin ulanylýar.
• speedokary tizlikli gural çelikleri
• Çelik öl
• Gatylaşdyrylan uglerod çelikleri
• Garylan polatlar
• Aerokosmiki erginler
• Poslamaýan polatdan gaty
• Aşgazan çydamly gara materiallar

RZ Resin obligasiýalary Giriş

Birnäçe ýyllap ösensoň, RZ dürli programma üçin baglanyşygy ösdürdi.

Obýektler Aýratynlyklary Arza Öndüriji Senagat
B109 Ykdysadyýet Resin Bond
Çygly we gury üwemek
Kesgit
Gurallaryň ýitileşmegi Gollanma
Semiarym awtomat
Agaç işlemek
Metal işlemek
Pyçak pyçaklary
B102 Ösen rezin baglanyşygy
Çygly we gury üwürmek
Çydamly
Gural üweýji,
Gurallaryň ýitileşmegi
Gollanma
Semiarym awtomat
Doly awtomatiki
Agaç işlemek
Metal işlemek
Pyçak pyçaklary
B201 Çygly üwemek üçin uniwersal baglanyşyk
Çygly üwemek
Mukdar üwemek üçin standart baglanyşyk
Silindr görnüşli üwürmek
Faceerüsti üwemek
Gollanma
Semiarym awtomat
Kesiş gurallary,
Galyp we ölýär,
Pyçak we pyçaklar
Nebit we gaz
B202 Çygly üwemek üçin ösen baglanyşyk
Çygly üwemek
Mukdar üwemek üçin ösen baglanyşyk
Silindr görnüşli üwürmek
Faceerüsti üwemek
Gollanma
Semiarym awtomat
Kesiş gurallary,
Galyp we ölýär,
Pyçak we pyçaklar
Nebit we gaz
B601 Gurallary üwemek üçin Super Resin Bond
CNC-de gural çalmagy we gazlamak üçin baglanyşyk
Dural Bond
Gural çalmagy
Gural ýuwmak
Gyralary arassalamak
Doly awtomatiki CNC Kesiş gurallary
Metal işlemek
MH11 Gibrid baglanyşyk
Iň çydamly
Gurallaryň çişmegini mugt kesiň
Gural çalmak we gazlamak üçin baglanyşyk
Gural çalmagy
Gural ýuwmak
Gurallaryň tertibi
Doly awtomatiki CNC Kesiş gurallary
Metal işlemek

Almaz CBN abraziw görnüşi we saýlama çyzgylary

KOD Abraziw serişdeleri Grits Konsentrasiýa Gatylyk
D Sintetik göwher
Mono-kristal görnüşi I.
80, 100 Gödek 50
Iň tygşytly
Giňişleýin aragatnaşyk üçin
H
Örän aşa
Softumşak
Kesgit
SD Sintetik göwher
Mono-kristal görnüşi II
120 Gödek / kesmek 75
Tigir durmuşynda gowulaşdy
Tigiriň ýiti görnüşinde gowulaşdy
K
Softumşak
Kesgit
SDC Sintetik göwher
Mono-Kristal
Metal örtük
150 - Kombinirlenen gödek we bezeg 100
Standart konsentrasiýa
N
Standart
DP Sintetiki poli göwher 180 - Pellehanany gowulaşdyrmak 125
• Formany saklamak
• volumeokary ses üwemek üçin
O
HARD
DPC Sintetiki poli göwher
Metal örtük
Tamamlamak üçin 220, 320, 400 150
Mukdar üwemek
Super tigir ömri
B CBN abraziw serişdeleri Polat üçin 600, 800, 1000 1500
BC Örtükli CBN

  • Öňki:
  • Indiki: