Göni silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler

Gysga düşündiriş:

GYZYKLANMAK ÜÇIN

Silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler silindr görnüşli ýylmaýjy maşynlarda ulanylýar.RZ dürli abraziw serişdeleri bilen silindr görnüşli üweýji tigirleri getirýär.Alýumin oksidi üweýji tigirler, kremniý karbid üweýji tigirleri, göwher ýylmaýjy tigirler we CBN üweýji tigirleri bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Silindr görnüşli ýylmaýjy maşyn

Aýratynlyklary

1. Çalt kebşirleme tizligi, adaty ýagdaýdan 2 ~ 10 esse çaltüwürmektigirler.

2. Gödek üweýişden başlap, üwürmek gutarýar

3. Dürli materiallary üwemek üçin amatly,

4. stockokary aksiýa aýyrmak

5. Takyk üwürmek

6. Pes bahasy

Arza

Silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler, adatça, transport we gural enjamlary pudagynda ulanylýar we orta we agyr aksiýalary aýyrmak üçin amatlydyr.Tigirleriň ömri we her bölek üweýiş çykdajylary bilen gyzyklanýan bolsaňyz, silindr görnüşli ýylmaýjy tigirlerimiz önümçiligi artdyrýar we çykdajylaryny peseldýär.

programma3

Parametrler

Öýjükli tigiriň diametri D.

Tigiriň ini

Merkez deşik diametriH

5 ”,6",7 ", 8", 10 ", 12", 14 ", 16", 18 ", 20", 24 ", 30", 35 "

125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 750 we 900mm

3/ 4 ”, 1”, 1.5 ”, 2” we 3 ”

20, 25, 40, 50 we 75mm

 

1/ 2 ", 1", 1-1 / 4 ", 1.5", 2 ", 3", 4 ", 5" we 12 "

 

Nusgalar

Silindr görnüşli ýylmaýjy tigir2

Gurluşlar

1
11

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: Uly sargytlar üçin bölekleýin töleg hem kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: