Volfram karbidi üçin göwher ýylmaýjy tigirler

Gysga düşündiriş:

Volfram karbidi (sementlenen karbid) gaty reňkli metal, göwher ýylmaýjy tigirler, ony üwemek üçin iň amatly saýlawdyr.Volfram karbidi gaty gaty bolany üçin, adatça HRC 60-dan 85-e çenli. Şonuň üçin adaty abraziw ýylmaýjy tigirler gowy üwürip bilmeýär.Göwher iň kyn abraziwdir.Düwürtükli göwher ýylmaýjy tigirler wolfram karbidini üweýär.Volfram karbid çig malyna (çybyk, tabak, taýak ýa-da disk), wolfram karbid gurallaryna ýa-da volfram karbid örtügine garamazdan, göwher üweýji tigirlerimiziň hemmesi çalt we ajaýyp gutaryp biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Çalt üwemek.
Adaty abraziw tigirleri deňeşdireniňde, göwher tigirler has çalt üwürýärler.Köp mukdarda üweýiş edeniňizde, çalt üwemek köp wagt tygşytlamaga kömek edýär.Wagt tygşytlamak we has köp girdeji gazanmaga kömek etmek.

2. Ajaýyp gutardy
Eger üweýji tigir ýiti bolmasa, iş böleginde gürleşýän tolkunlar ýa-da çyzyklar peýda bolar.Sharpiti göwher üweýji tigirler, bu meseleleri çözmäge we ajaýyp görnüşi bitirmäge kömek eder.

3. Sowuk üwürmek
Örän täsirli üweýiş sebäpli az ýylylyk öndürilýär.Alýumin korpusy ýylylygyň çalt ýaýramagyna kömek edip biler.

4. Uzak ömri
Göwher abraziw önümleriniň gatylygy sebäpli, göwher tigirleri adaty abraziw tigirlerden has uzak ömri bolýar.

5. Az geýinmek
Diamiti göwher ýylmaýjy tigirler az geýinmeli

Arza

jikme-jiklikler- (1)

1.Tungsten Karbid Çig mallary üwemek

2.Tungsten karbid guraly üwemek

jikme-jiklikler- (2)

3.Tungsten karbid örtügi / malylylyk pürküji / gaty gaty bölek we rulon üwemek

Meşhur ululyklar

jikme-jiklikler-3
jikme-jiklikler-4

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: