Gaty keramika üçin göwher üweýji tigirler

Gysga düşündiriş:

Gaty keramika gatylygy bilen meşhurdyr.Senagat maşyn böleklerinde, Analitik gurallarynda, lukmançylyk böleklerinde, ýarymgeçirijide, gün energiýasynda, awtoulagda, howa giňişliginde we ş.m. giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gaty keramika gatylygy bilen meşhurdyr.Senagat maşyn böleklerinde, Analitik gurallarynda, lukmançylyk böleklerinde, ýarymgeçirijide, gün energiýasynda, awtoulagda, howa giňişliginde we ş.m. giňden ulanylýar.

Gaty keramika
Indutries

Göwher iň kyn abraziwdir.Düwürtükli göwher ýylmaýjy tigirler gaty keramiki üwürip biler.Almaz her dürli keramika, Alýumina keramika, Zirkoniýa keramikasy, Silikon Nitrid keramikasyBoron Nitride Keramika, Silikon Karbid Keramika, Bor Karbid Keramika

Aýratynlyklary

1. Çalt üwemek.
Adaty abraziw tigirleri deňeşdireniňde, göwher tigirler has çalt üwürýärler.Köp mukdarda üweýiş edeniňizde, çalt üwemek köp wagt tygşytlamaga kömek edýär.Wagt tygşytlamak we has köp girdeji gazanmaga kömek etmek.

2. Ajaýyp gutarýar
Eger üweýji tigir ýiti bolmasa, iş böleginde gürleşýän tolkunlar ýa-da çyzyklar peýda bolar.Sharpiti göwher üweýji tigirler, bu meseleleri çözmäge we ajaýyp görnüşi bitirmäge kömek eder.

3. Sowuk üwemek
Örän täsirli üweýiş sebäpli az ýylylyk öndürilýär.Alýumin korpusy ýylylygyň çalt ýaýramagyna kömek edip biler.

4. Uzak ömür
Göwher abraziw önümleriniň gatylygy sebäpli, göwher tigirleri adaty abraziw tigirlerden has uzak ömri bolýar.

5. Az geýinmek
Diamiti göwher ýylmaýjy tigirler az geýinmeli

Arza

1. Keramiki plastinka üstü ýylmaýjy

jikme-jiklikler- (1)
jikme-jiklikler- (4)

2. Keramiki hasa silindr görnüşli ýylmaýjy

jikme-jiklikler- (5)
jikme-jiklikler- (6)

3. Keramiki önümleriň ýylmaýjy görnüşi

jikme-jiklikler- (6)
jikme-jiklikler- (8)

4. Keramiki kesmek ýa-da ýeri üçin tigirleri kesmek

jikme-jiklikler- (9)
jikme-jiklikler- (5)
jikme-jiklikler- (10)
jikme-jiklikler- (13)

Meşhur ululyklar

jikme-jiklikler- (12)

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: