Pes tizlikli ýylmaýjy Tormek, Jet, Grizzly, Scheppach üçin pyçak ýiti CBN tigirleri

Gysga düşündiriş:

Pes tizlikli ýylmaýjylarda pyçagy ýiteltmek üçin ýörite Alýumin CBN tigirleri.Markalaryň köpüsine bazardaky pes tizlikli ýylmaýjylara laýyk gelýär.Tormek, Scheppach, Jet, Record, Grizzly, Triton, Saber, WEN, Holzmann NTS 250PRO we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Çalt ýitileşdirmek.
Adaty abraziw tigirleri deňeşdireniňde, CBN tigirleri has çalt işleýär.Söwda ýitileşdireniňizde, çalt ýitileşmek her bir işi has çalt tamamlamaga kömek edýär.Wagt tygşytlamak we has köp girdeji gazanmaga kömek etmek.

2.Kiçijik burr we has ýiti gyrasy
Almaz tigirleri we adaty abraziw tigirler bilen deňeşdirilende, CBN tigirleri pyçagyňyzda has kiçi burunlary we has ýiti gyralary alýar.

Näme üçin CBN tigirleriniň has ýiti gyrasy bar?

3. Sowuk kesmek
Çalt ýitileşmek, çalt ýylylyk ýaýramagy we pes tizlikli ýylmaýjy sebäpli CBN tigirleri pes temperaturada pyçagyňyzy ýitileýär.

4. Uzak ömür
CBN tigirleriniň ömri göwher tigirlerden has uzyn we adaty abraziw tigirlerden has uzyn.

5. Pos ýok.
Doly alýumin korpusynyň kömegi bilen, CBN tigirlerimiz kran suwlarynda ylgaýar.

Arza

Bu CBN tigirleri pyçagy ýiteltmek işini edip biler, şeýle hem beýleki HSS ýokary tizlikli polatdan ýa-da agaç ýassygy, agaç kesikleri we başgalar ýaly uglerod polat gurallaryny ýiteltmek üçin hem işläp biler.

Parametrler

Diametri

10INCH 250mm (dürli çyzyklar boýunça + 0.2-0.5mm)

Ini

2INCH 50mm (dürli çyzyklar boýunça + 0,2-0,4 mm)

Arbor deşik

12.04mm (+/- 0.01mm)

Faceüzüň giňligi

30mm

Elýeterli CBN Grits

80, 160, 400, 700,1000 (omöriteleşdirilen gritler hem bar)

GW

4.5KG

Nusgalar

pyçak ýiti CBN tigir

Gurluşlar

pyçak ýiti CBN tigir gurluşy

Jikme-jiklikler

pyçak ýiti CBN tigir - çig mal

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: Uly sargytlar üçin bölekleýin töleg hem kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: