Oturgyç ýylmaýjy üçin “Eelctroplated Diamond CBN” tigirleri

Gysga düşündiriş:

Oturgyç ýylmaýjylar üçin “Elektroplated CBN” tigirlerimiz, esasan, gaty gurallary üwemek, ýiteltmek ýa-da ýuwmak üçin niýetlenendir.Bu öwrüliş gurallary, goýmalar, pyçaklar, türgenleşikler, degirmenler, kesiji enjamlar, kesiş gurallary, agaçdan ýasalan gurallar, agaç pyçaklary we dürli pyçaklar bolup biler.

Adatça, CBN tigirleri HSS polat, garyndy polat, D2 polat, gural polatlary üçin.Göwher tigir, volfram karbid gurallary, sementlenen karbid gurallary we keramiki gurallar üçin niýetlenendir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Gatylaşdyrylan gural, gural polat üçin amatly

2. highokary temperatura götermek

3. Polat ýitileşdirmekde we üwemekde hatda göwher tigirlerdenem ýokary

4. High Himiki garşylyk.

5. Çalt üwemek

6. Uzak ömür

Arza

Aýlaw gurallary, goýmalar, pyçaklar, burawlar, tegelek degirmenler, kesiji gurallar, agaçdan ýasalan gurallar, agaç bölekleri we dürli pyçaklar.

图片 6

CBN tigirlerimiz, ähliumumy skameýkaly ýylmaýjylar, Buraw geçirijileri, Buraw lukmanlary, Endmill Sharpeners, pedal ýylmaýjy enjamlar, uniwersal gural ýylmaýjy ýaly ýylmaýjy ýa-da ýitiriji görnüşde gowy işleýär.

图片 5

Parametrler

Spesifikasiýa

CBN GRIT

6 "x1" x1 / 2 " # 80, # 180, # 320, # 600, # 1000
6 "x1.5" x1-1 / 4 " # 80, # 180, # 320, # 600, # 1000
8 "x1" x5 / 8 " # 80, # 180, # 320, # 600, # 1000
8 "x1.5" x5 / 8 " # 80, # 180, # 320, # 600, # 1000
10 "x2" x12mm # 80, # 180, # 320, # 600, # 1000

Nusgalar

图片 7

Gurluşlar

图片 1
surat6

Jikme-jiklikler

surat7

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: Uly sargytlar üçin bölekleýin töleg hem kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: