1A1 silindr görnüşli ýylmaýjy göwher tigirleri

Gysga düşündiriş:

Silindr görnüşli üweýji rezin bagy göwher CBN üweýji tigirleri

Biziň rezin bagymyz göwher ýylmaýjy tigirler, köp mukdarda üwemek we dürli ussahanalarda gaty materiallary üwemek üçin niýetlenendir.Adaty silindr görnüşli ýylmaýjy tigirler Alýumin oksidi, kremniý karbidleri we şuňa meňzeş abraziwlerden ýasalýar.Kän işiňiz ýok bolsa we üweýji materiallar gaty kyn bolmasa, adaty abraziw tigirler gowy.Höne HRC40-dan ýokary materiallary üwenden soň, esasanam siziň köp işiňiz bar bolsa, adaty abraziw tigirler üweýiş netijeliliginde erbet işleýär.

Garaz, super abraziw (göwher / CBN) tigirlerimiz size uly kömek eder.Gaty materiallary gysga we ýylmanak edip bilerler.Resin Bond Diamond CBN üweýji tigirleri, HRC 40-dan ýokary üweýji materiallar üçin iň tygşytly we täsirli ýylmaýjy tigirlerdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Çalt üwemek

2. stockokary paýnamany aýyrmagyň nyrhlary

3. Öwürmek üçin çykdajylary we wagtlary peseldiň

4. Tigir çalyşmakda wagt tygşytlamak.

5. Günde has köp önüm öndürilýär.

6. Her bir eseriň bahasy aşak düşýär

Arza

Diamond tigirleri:Volfram karbid keramikasy, grafit, äýnek, kwars, ýarym geçiriji material, PCD / PCBN gurallary, nebit / gaz buraw gurallary

CBN tigirleri:Gatylaşdyrylan polat, ýokary tizlikli gural polat, Chrome polat, Nikel esasly garyndylar we beýleki garyndy polatlar.

GYZYKLANMAK ÜÇIN

Parametrler

11

D

T

H

X

(mm)

Inç

(mm)

Inç "

50

2"

2 - 25.4

.08 - 1 "

SORAGY TOYZ ÜÇIN

3-8mm

75

3"

2 - 25.4

.08 - 1 "

3-8mm

100

4"

5 - 25.4

.2 - 1 "

3-10mm

150

6"

5 - 25.4

.2 - 1 "

3-12mm

175

7"

5 - 25.4

.2 - 1 "

3-12mm

200

8"

5 - 50.8

.2 - 2 "

3-16mm

250

10 "

5 - 50.8

.2 - 2 "

3-16mm

300

12 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

350

14 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

400

16 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

450

18 "

10 - 50.8

.4 - 2 "

3-20mm

500

20 "

16 - 50.8

.6 - 2 "

5-20mm

600

24 "

16 - 50.8

.6 - 2 "

10-20mm

750

30 "

20 - 50.8

.8 - 2 "

10-20mm

850

34 "

20 - 50.8

.8 - 2 "

10-20mm

Gurluşlar

tabyt

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?
Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?
Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?
Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: Uly sargytlar üçin bölekleýin töleg hem kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: