Göwher tigirler ýa-da abraziw tigirler bilen rulon

suw belligi_ia_jdpnwj0bipdh46gx

Ajaýyp abraziw rulon ýylmaýjy tigirler
RZ göwher ýylmaýjy göwher tigirleri öndürdi.

Rulonly ýylmaýjy tigirler üçin elmydama 350mm, 400mm, 500mm, 600mm 750mm, 900mm we hatda 1 metrden gowrak uly üweýji tigir gerek.Alýumini üweýji tigirler, kremniý karbid ýylmaýjy tigirler ýa-da beýleki abraziw ýylmaýjy tigirler ýaly adaty abraziw tigirler üçin ýasamak gowy.Emma göwher ýylmaýjy tigirler barada aýdylanda bolsa, ýasamak hemişe kyn.

Näme üçin etmek kyn?Esasy faktorlar göwheri bir ýere jemlemek kyn.Rokary tehnologiýaly basyş prosesi we ýokary basyşly basyş maşynlary bilen ulanylýan RZ, rulon üwemek üçin bu ullakan göwher ýylmaýjy tigirleri döretdi.

Öwürmek
Dürli rulolar

Alma göwher tigirlerimiz bölekleýin däl-de, hemmesi birleşdirilen.Adatça beýleki önümçilikler üçin bilýärin, uly diametrli göwher tigirleri ýasamakda kynçylyk çekenlerinde, iň aňsat ýoly saýlaýarlar, tigirleri has köp bölekler bilen ýasaýarlar we birleşdirýärler.Adatça bölekleýin ýasalan göwher tigirleri diýýärdik.Dogrusy, RZ ýokary tehnologiýaly ýoly saýlady, göwher tigirini bir gezekde we bir bölekde basýarys.Bu tigirler tigirimizi berk baglanyşdyrýar.Bölekleýin tigir üçin käbir bölekleri döwmek aňsat bolup biler.Şeýle-de bolsa, RZ uly göwher ýylmaýjy tigirler bolmaz.

Näçe uly göwher ýylmaýjy tigir ýasap bilersiňiz?
Häzirki wagtda 900mm galyp bar.Bu, iň uly göwher üweýji tigir.900 mm göwher ýylmaýjy tigirden başga, diametri 850mm, diametri 750mm, diametri 610mm, diametri 508mm, diametri 457,20mm we beýleki ownuk ýylmaýjy tigirler bar.

Öwürmek-1

Näme üçin rulon üwemek üçin uly göwher ýylmaýjy tigir saýlaň.
Uly göwher ýylmaýjy tigirleriň has uly çyzykly tizligi bar, uly rulonlary çalt üýşürip biler.Wagtyňyzy tygşytlaň, puluňyzy tygşytlaň!Şeýle hem göwher, adaty abraziwlerden has kyn, şonuň üçin has çalt owratmaga kömek edip biler.Uly tigir size ajaýyp kömek eder diýip pikir edýärin!Müşderilerimiz synap görenlerinden soň uly göwher üweýji tigirleri saýlaýarlar.Meniň pikirimçe senem şeýle bolarsyň ........

RZ TECH bölekleri


Poçta wagty: 09-2021-nji dekabry