Tormek üçin Kinfe CBN tigirleri

Söwda pyçagyny ýiteltmek üçin Tormek skameýkalary T7 T8 iň meşhur skameýkadyr.Suw bilen ylgap bilýär we pyçaklary ýiteltmek üçin jigiler iň amatlysydyr.

Söwda pyçagyny ýiteltmek üçin ortaça çykdajy we ortaça ýiti iş wagty gaty möhümdir.“CBN Sharpening” tigirlerimiz siziň üçin ýörite döredildi.CBN abraziw uglerod polat üwemek, ýiteltmek we hormatlamak üçin iň amatly abraziwdir.

Näme üçin CBN abraziw serişdeleri?CBN dünýädäki ikinji kyn material, göwher birinji.Diamöne göwher sebäpli uglerod we polata reaksiýa bermek aňsat, ýöne CBN beýle bolmaz.Şonuň üçin pyçak ýitilende, CBN iň gowusydyr.

Käbir adamlar bazarda pyçak kesmek üçin göwher önümleriniň näme üçin köpdügini sorap bilerler.Sebäbi CBN göwherden has gymmat.Şonuň üçin göwher ulanylanda bahasy az bolýar.Diamöne göwheriň ölümli kemçilikleri bar, gaty kyn, elmydama pyçaklaryňyza çuňňur yzlary galdyrýar.CBN beýle bolmaz.Sebäbi göwher abraziwlerden has ýumşakdyr.

Tormek ýylmaýjy bilen gürleşende, adamlar Tromekiň näme üçin göwher tigirini saýlaýandyklary barada-da sorag döredýärler.Bahanyň we giň ulanylyşyň esasy faktorlardygyny aýtmak isleýärin.Tormek üweýjilerini satanda, müşderileri diňe bir pyçaklary ýitileşdirmän, eýsem başga-da köp gurallary ýitileşdirýärler.Şol bir wagtyň özünde göwher arzan.Dürli amaly üçin üweýji tigirleri optimizirlemek we has köp pul gazanyp bilmek üçin, ýylmaýjylary üçin göwher ýylmaýjy tigirleri saýlaýarlar.

Pyçagy ýiteltmek üçin CBN tigirlerimiz barada aýdanymyzda, ýokary derejeli CBN abraziw enjamlaryny saýlaýarys, pyçagy çaltlaşdyryp biler we şol bir wagtyň özünde az gabyklary saklap biler.Dürli amal üçin dürli gözenekleri saýlaýarys.Professional müşderilerimizde subut edildi.

Pul gazanmaga kömek edýän tigir saýlaň!

RZ topary

2021-11-28


Iş wagty: 28-2021-nji noýabr